Book directly with us and enjoy exclusive benefits

Güne denizin turkuaz rengi suyu ve Miracle’ın huzur dolu yeşil doğada başlayın!

MIRACLE RESORT HOTEL AYDINLATMA METNİ

MÖN İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. (Miracle Resort Hotel) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yoğun hassasiyet göstermekte ve önem vermekteyiz.
Bu bilinçle, Miracle Resort Hotel ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlemekteyiz.
Miracle Resort Hotel, KVKK’da tanımlı şekli ile, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı amaç ve yöntemlerle, mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde, imha gerekliliklerine ve sürelere uyarak, özenle ve dikkatle işlemektedir.

1 - İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

 • Kimlik Bilgileri (Ad, soyad, doğum tarihi, uyruk, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum, Pasaport no, Sürücü belgesi bilgileri, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, il, ilçe, mahalle-köy, cilt no, aile sıra no, sıra no, verildiği yer, veriliş nedeni, kayıt no, veriliş tarihi, önceki soyadı), misafir tarafından verilmesi durumunda kimlik yerine kabul edilen meslek/meslek odası kimlik kartları,
 • İletişim Bilgileri (Adres, e-posta adresi, telefon numarası, kayıtlı elektronik posta adresi v.b.)
 • Finansal Bilgiler,
 • Misafir yorum, geri bildirim ve şikayet verileri: Konaklama alanındaki özel tercihler, tesis hakkındaki değerlendirmeler, görüşler ya da şikayetler, hizmetlerin değerlendirilmesi amacı ile paylaşılan yorum ve yanıtlar,
 • Sağlık Bilgileri: Makul sağlık verisi, Gıda alerjisi, Hastalık izleme tarih bilgileri, Hastalık belirtileri bilgileri, Hastalık İzleme oranları bilgileri,
 • Rezervasyona ilişkin bilgiler, otel konaklama geçmişi, oda numarası, seyahat ve transfer bilgileri, tesise ulaşım için kullanılan araçların bilgileri,
 • Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
 • Miracle Resort Hotel ziyaretlerinizde alınan kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • “www.miraclehotel.com” web sitemiz ile “Miracle Hotel” uygulaması kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.
 • Araç plakası, acente/firma bilgileri
 • Elektronik posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığıyla iletişime geçilmesi durumunda elde edilen kişisel veriler,

2 - Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Miracle Resort Hotel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Misafir/müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Miracle Resort Hotel iç işleyişi ile yönetimsel operasyonların planlanması,
 • Miracle Resort Hotel kısa, orta ve uzun vade ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Miracle Resort Hotel tarafından misafir memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, finansal bilgilerin veya faturanın kayıt sırasında belirtmiş olduğunuz e-posta adresine iletilmesi,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Kalite, Misafir Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Misafir ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

amacıyla ilgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Miracle Resort Hotel’e ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3 - Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve aşağıda açıklanan amaçlarla;

 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Adli makamlar,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Hizmet sağlayıcıları ve danışmanlık aldığı bürolar/şirketlerle (cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları),
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz,
 • Destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız, ile paylaşılabilecektir.

4 - Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Yüksek standartta hizmet verilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Miracle Resort Hotel ilgili birimleri, iletişim formları, telefon görüşmeleri, elektronik uygulamalar, yazılımlar, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, sosyal medya, fiziksel ortam ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Miracle Resort Hotel tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilecek, işlenebilecektir.
Bunlara ek olarak kişisel verilerinizi, “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; otel içerisinde güvenlik kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine, Ayrıca siz değerli misafirlere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla açık rızanıza dayanarak besin alerjilerinize ilişkin sağlık verisi sizin beyanınız doğrultusunda işlemekteyiz. Miracle Resort Hotel hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işlemekteyiz. Bu kişisel veriler, gerektiğinde resmi merciler ve sağlık kuruluşları ile paylaşılabilir. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

5 - Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı ve Değiştirilmesi

Miracle Resort Hotel tarafından hazırlanan işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır. MÖN İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ni Kanuna ve kurul kararlarına uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

6 - Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Miracle Resort Hotel tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. İşbu madde uyarınca;

 • “Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme”,
 • “Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”,
 • “Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”
 • “Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”,
 • “Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”,
 • “Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Misafirnenin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”,
 • “Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme”
 • “Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme”,

haklarına sahipsiniz.

Başvuru Yöntemi

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, "www.miraclehotel.com/kvkk.com” adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

 • Güzeloba, Yaşar Sobutay Bulvarı No:34, 07230 Miracle Resort Hole Muratpaşa/Antalya adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • moninsaat.miraclehotel@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Daha iyi bir tatil deneyimi için uygulamamızı indirin.